MISTRZ

MISTRZ

MISTRZ

Premiera: 14-10-2022

Państwowy Wileński Teatr Mały (Litwa)

reżyseria: Rimas Tuminas

Kup bilet

українська версія нижче


Marius Ivaškevičius „MISTRZ”, 14 października 2022, godzina 19:00, Duża Scena.

 

Jeden z najwybitniejszych spektakli mistrza Rimasa Tuminasa można uznać za swoisty sequel pokazywanego przed rokiem w Olsztynie „Madagaskaru”, chociaż tym razem przenosimy się do pierwszej połowy XIX wieku. Ten sam jest jednak autor, znakomity dramaturg Marius Ivaškevičius, i podobne spojrzenie na historycznych bohaterów, które żąda od nas porzucenia stereotypowych na ich temat wyobrażeń. W centrum opowieści jest poeta Adam, czyli nie kto inny niż Adam Mickiewicz. Przebywając na emigracji w Paryżu spotyka ziemianina Andrzeja Towiańskiego, czyli tytułowego Mistrza, charyzmatycznego przywódcę Koła Sprawy Bożej. Idee Towiańskiego, ustawiające Polskę w centrum świata i przypisujące jej mesjanistyczne zadania, mocno wpłynęły na Mickiewicza i filozofię niektórych jego utworów. W ujęciu Ivaškevičiusa i Tuminasa relacja Adama i Mistrza przypomina układ faustowski. Poeta rzuca wyzwanie Bogu, pragnąc poznać istotę porządku świata, Towiański natomiast jawi się jako wcielenie zła, wielki uwodziciel, kierujący swych wyznawców na manowce.
W „Mistrzu”, podobnie jak w „Madagaskarze”, ważne miejsce zajmuje poszukiwanie źródeł tożsamości narodu litewskiego. Widowisko jest też żarliwym wyznaniem wiary w teatr. Pełne magnetycznych obrazów, czystej scenicznej poezji stanowi mieszankę konwencji, w mgnieniu oka przechodząc od komedii do dramatu.

 

Rimas Tuminas jest najważniejszym obok Eimuntasa Nekrošiusa, z którym swoimi spektaklami bardzo często dialogował, twórcą litewskiego teatru ostatniego czterdziestolecia. Kształcił się w Wilnie i w Moskwie, zaczynał jako reżyser w Litewskim Akademickim Teatrze Dramatycznym, który później otrzymał status Teatru Narodowego. W 1990 roku założył Teatr Mały w Wilnie i został jego dyrektorem artystycznym. Zrealizował tam wiele ważnych przedstawień, m.in. „Wiśniowy sad” Czechowa, „Maskaradę” wg Lermontowa, „Madagaskar”. Dzień po inwazji Rosji na Ukrainę zrezygnował ze stanowiska kierownika artystycznego Teatru Wachtangowa w Moskwie. Pracował również w Polsce – w warszawskim Teatrze Studio oraz we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, a także w Islandii, Grecji i Szwecji.

Teatr Mały w Wilnie wraz z jego niedługą, bo datowaną od 1990 roku, historią nierozerwalnie związany jest z Rimasem Tuminasem i jego wizją prowadzenia sceny osobnej, otwartej na nowe zjawiska, dialogującej z klasyką. Mimo że Tuminas od niemal półtorej dekady nie prowadzi Teatru Małego, pozostaje duchowym patronem pracujących tam artystów, z których wielu jest jego uczniami.


Вільнюський Державний Малий Театр (Литва)

Маріус Івашкявічюс "МАЙСТЕР"

Режисер: Рімас Тумінас

Одну з найвидатніших вистав майстра Рімаса Тумінаса можна вважати своєрідним продовженням «Мадагаскару», показаного в Ольштині рік тому, хоча цього разу ми повертаємось у першу половину ХІХ століття. Автор той самий, видатний драматург Марюс Івашкявічюс, і подібний погляд на історичних героїв, який вимагає від нас відмовитися від стереотипних уявлень про них. У центрі оповідання – поет Адам, тобто не хто інший, як Адам Міцкевич. Перебуваючи в еміграції в Парижі, він знайомиться з землевласником Анджеєм Товянським, харизматичним лідером Кола Божої Справи,  який має звання майстра. Ідеї ​​Товянського, які поставили Польщу в центр світу та приписали їй месіанські завдання, сильно вплинули на Міцкевича та філософію деяких його творів. У підході Івашкявічюса і Тумінаса стосунки між Адамом і Майстром нагадують фаустівську домовленість. Поет кидає виклик Богові, бажаючи пізнати сутність світового порядку, а Товянський постає втіленням зла, великим спокусником, який зводить своїх послідовників.

У «Майстрі», як і в «Мадагаскарі», важливе місце посідає пошук джерел ідентичності литовської нації. Вистава також є пристрасною декларацією віри в театр. Сповнений магнетичних образів, чистої сценічної поезії, він є сумішшю умовностей, що миттєво переходить від комедії до драми.

Рімас Тумінас освіту здобув у Вільнюсі та Москві, починав режисером Литовського академічного драматичного театру, який згодом отримав статус Національного театру. У 1990 році заснував у Вільнюсі Малий Театр і став його художнім керівником. Він поставив там багато важливих постановок, у т.ч. Чехова «Вишневий сад», «Маскарад» Лермонтова, «Мадагаскар». Через день після вторгнення Росії в Україну він залишив посаду художнього керівника Московського театру імені Вахтангова. Він також працював у Польщі – у Театрі-Студіо у Варшаві та у Театрі Сучасному у Вроцлаві, а також в Ісландії, Греції та Швеції.

Малий театр у Вільнюсі своєю короткою історією, починаючи з 1990 року, нерозривно пов’язаний з Рімасом Тумінасом та його баченням створення окремої сцени, відкритої до нових явищ, діалогу з класикою. Хоча Тумінас не керує Малим театром майже півтора десятиліття, він залишається духовним покровителем митців, які там працюють.

Kup bilet