Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych

"Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych"

W związku z epidemią wirusa  SARS-Cov-2
Dyrekcja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadza, obowiązujący do odwołania:

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych organizowanych w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Uprzejmie Państwa prosimy o zapoznanie się z zawartymi w nim postanowieniami i zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.

 

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego zapisów Widz jest zobowiązany przestrzegać.


2. Personel Teatru zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu do budynku Teatru oraz uczestnictwa w Wydarzeniu, w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, jego zasad i wytycznych. W takim przypadku uiszczona opłata za bilet nie podlega zwrotowi.


3. W czasie przebywania na terenie Teatru (również na widowni, podczas trwania Wydarzenia), wszyscy uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do :
•    zakrycia ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki, zapewnionej we własnym zakresie. W przypadku, kiedy Widz nie posiada własnej maseczki, będzie mógł ją nabyć w kasie Teatru, przed każdym Wydarzeniem. Używanie przyłbicy jest możliwe tylko w sytuacji przedstawienia przez Widza dowodu potwierdzającego przeciwwskazanie do noszenia maski. Widzownie bez założonych masek nie zostaną wpuszczeni do Teatru oraz nie otrzymają zwrotu należności za zakupiony bilet;
•    obowiązkowej dezynfekcji rąk w holu kasowym oraz ponownej dezynfekcji przed wejściem na widownię Teatru. Przy szatniach oraz w holu kasowym do dyspozycji Widzów będą stacje dezynfekcyjne;
•    zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób.


4. W Wydarzeniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli pracownik Teatru ma uzasadnioną wątpliwość co do stanu zdrowia Widza, może odmówić wpuszczenia go do budynku Teatru.
Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich Wydarzeń, prowadzonego przez obsługę widowni. W przypadku zauważenia wśród Widzów objawów chorobowych typowych dla wirusa SARS-CoV-2, obsługa widowni zobowiązana jest do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię i do zwrotu należności za zakupiony przez niego bilet. Każdemu widzowi przed wejściem zostanie zmierzona temperatura.


5. Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Teatru. TU W trosce o Państwa bezpieczeństwo a także komfort uczestnictwa w Wydarzeniu, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne w miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Oświadczenie, zawierać będzie również imię, nazwisko oraz nr telefonu. Dane te zbierane będą w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.


Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia.


Oświadczenie będzie przechowywane przez Teatr przez 2 tygodnie od daty Wydarzenia. Po upływie 2 tygodni dokument zostanie zniszczony. Zawarte w nim dane osobowe nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów, poza wskazanymi powyżej.


6. Widzowie przebywający w domu z innymi osobami będącymi na kwarantannie lub  w izolacji domowej nie mogą wziąć udziału w Wydarzeniu.


7. Zabronione jest przebywanie na terenie Teatru osób postronnych, nie będących Widzami.


8. Przypominamy Państwu o stosowaniu ogólnych, znanych powszechnie zasad i zachowań obowiązujących w czasie trwania pandemii, tj.: unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz witania się poprzez kontakt bezpośredni, np. uścisk dłoni.


9. Widzowie wchodzą do budynku Teatru wejściem głównym. Zaleca się przybycie z wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym sprawne zastosowanie procedur wynikających z niniejszego regulaminu. Wejście główne będzie otwarte na godzinę przed planowanym Wydarzeniem.


10. W trosce o bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie udostępnia szatni. Okrycia wierzchnie należy zabrać ze sobą na widownię.


11. Widzowie przebywający w budynku Teatru, powinni ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku, szczególnie w grupach większych niż 2 osoby (nie dotyczy rodzin z dziećmi). Niedopuszczalne jest również grupowanie się Widzów podczas przerw. W przypadku tworzenia się kolejek (np. przed toaletami czy przed wejściem na widownię), konieczne jest zachowane dystansu co najmniej 1,5 metra. W trakcie przerw, wszyscy widzowie są zobowiązani opuścić widownię oraz, w miarę możliwości, opuścić budynek Teatru.


12. W celu zachowania odpowiedniego odstępu na widowni, Teatr udostępni Widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na każde Wydarzenie. Miejsca siedzące będą wyznaczone naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego, odpowiednio oznakowanego, miejsca między Widzami. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między Widzami nie dotyczy osób, które: uczestniczą w Wydarzeniu z dzieckiem do 13. roku życia, są osobami ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie).


13.  Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na zakupionym bilecie.  Zmiana miejsca możliwa jest wyłącznie za zgodą i według ścisłej dyspozycji pracownika Biura Obsługi Widzów.


14. Widzowie opuszczają widownię rzędami, w kolejności od ostatniego do pierwszego rzędu.  


15. Widzowie wychodzą z budynku Teatru dwoma wyjściami bocznymi (furtą przy Scenie Kameralnej i bramą przy Scenie Margines) oraz wejściem głównym. Po opuszczeniu widowni Widzowie będą kierowani przez pracowników Teatru do właściwych wyjść.


16. Zużyte środki ochrony osobistej Widzowie będą mogli wyrzucić do dedykowanych pojemników umieszczonych we Foyer Teatru, w widocznych miejscach.


17. Widzowie są zobowiązani do respektowania zaleceń i wskazówek pracowników Biura Obsługi Widzów oraz stosowania się do komunikatów głosowych emitowanych przed, w trakcie i po Wydarzeniu teatralnym.


18. Nadzór nad respektowaniem założeń niniejszego regulaminu sprawować będą pracownicy Biura Obsługi Widzów.

Oświadczenie o stanie zdrowia - Widzowie