Rekrutacja- Pracownik Biura Promocji i Edukacji

"Rekrutacja- Pracownik Biura Promocji i Edukacji"

                                            Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko pracownika Biura Promocji i Edukacji
 

I.    Wymagania:
1.    Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668).
2.    Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).
3.    Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego w stopniu komunikatywnym.
4.    Umiejętność ustalania priorytetów i zdolność analitycznego myślenia.
5.    Umiejętność planowania i organizacji pracy, doświadczenie w  pracy z zespołem.
6.    Kreatywność.

II.    Wymagania dodatkowe:
1.    Doświadczenie specjalistyczne np.: kursy lub studia z zakresu marketingu lub promocji lub public relations.
2.    Znajomość problematyki funkcjonowania instytucji kultury.
3.    Umiejętność obsługi komputera /Windows, MS Office, Internet etc./

III.    Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:
1.    Planowanie, nadzorowanie pracy i realizacji powierzonych działań.
2.    Współudział w opracowywaniu i realizacji strategii promocyjnej Teatru w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
3.    Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rzecz działalności Teatru.
4.    Prowadzenie kampanii promocyjnych i marketingowych mających na celu utrwalenie wizerunku Teatru w kraju i za granicą.
5.    Stały kontakt z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi – prasa, radio, telewizja, serwisy internetowe, pisma specjalistyczne.
6.    Opracowywanie materiałów promocyjnych Teatru: ulotki, foldery, stoiska targowe.
7.    Współudział w  organizacji i promocji medialnej nad poszczególnymi premierami i wydarzeniami kulturalnymi Teatru.
8.    Współpraca w tworzeniu serwisów internetowych Teatru oraz profili teatralnych na portalach społecznościowych.
         9. Przygotowywanie umów z podmiotami współpracującymi z Teatrem na polu promocji                
           i reklamy.

IV.    Wymagane dokumenty
1.    Podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV).
2.    Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie.
3.    Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia.
4.    Kserokopie dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

V.    Wymagane dokumenty należy składać:
a.    w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4,
b.    pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn,
c.    mailowo na adres:
w terminie do dnia  29 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu).
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.


VI.    Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów:
1.    Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn, tel.: (89) 527 59 58, e-mail (dalej: ADO).
2.    ADO przetwarza dane osobowe Kandydatów w celu rozpatrzenia złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowania się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.
3.    Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Natomiast podanie dodatkowych, nieobowiązkowych danych, takich jak np.: zdjęcia w CV zawierającego wizerunek, informacji o stanie zdrowia, niepełnosprawności, o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Kandydata zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Kandydata z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
4.    Czas przetwarzania danych osobowych:
a)    w przypadku nie spełniania wymagań formalnych dokumenty Kandydata zostaną niezwłocznie zniszczone,
b)    po zakończeniu procesu rekrutacji i ogłoszeniu wyłonienia Kandydata oferty osób niezatrudnionych niszczone są po 14 dniach od ogłoszenia wyników,
c)    dokumenty osób, które zostaną pracownikiem włączane są do akt osobowych i przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa.
5.    Informacja o wyniku naboru w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienia wyniku naboru udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej ADO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO, w związku z czym odbiorcą danych osobowych Kandydata, może być każda osoba, która zapozna się z powyższą informacją.
Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz ADO, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.
6.    Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby ADO lub na adres e-mail: . Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Poza tym Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
8.    ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: lub korespondencyjnie na adres siedziby ADO.


https://teatr_jaracza_olsztyn.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-na-stanowisko-pracownika-biura-promocji-i-edukacji.html