Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka

"Konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka"

„Nie ma żadnego smutnego czasu, są tylko smutni ludzie.

Nie zaliczam się do tej bandy, Bogu dzięki!” 

 („Colas Breugnon” Romain Rolland )

 

 

Szanowni Państwo

z okazji Dnia Babci i Dziadka 2021

zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

 

 

 

 1. Organizatorem konkursu jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Inspirację do ogłoszenia stanowi słuchowisko "Colas Breugnon” Romaina Rollanda w reż. Igora Gorzkowskiego dostępne w serwisie You Tube pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=b864286E4_w&t=8s

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania interpretacji naszych aktorów. W roli tytułowej wystąpił Artur Steranko.

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób niezajmujących się profesjonalnie sztuką fotografii. Osoby niepełnoletnie, mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, podpisaną i zeskanowaną zgodę należy przesłać na adres Załacznik do pobrania

Pragniemy zaznaczyć, że otwieramy się na nowe propozycje, na nieokiełznaną kreatywność uczestników. Aspekt techniczny nie odgrywa głównej roli. Zależy nam, aby fotografie uwzględniały cytat z powieści R. Rollanda, który stanowi motto konkursu. Każda z fotografii skupiona ma być jednak na ukazaniu seniora (babci i/lub dziadka). Na fotografiach mogą się też znajdować inni członkowie rodziny. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a/ oryginalność i pomysłowość,

b/ wartość merytoryczna,

c/ zgodność tematyczna.

 

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 3 fotografie w formacie jpg. Muszą być opatrzone opisem składającym się z:

a) nadanego tytułu (np. kogo przedstawia zdjęcie, gdzie i kiedy zostało wykonane)

b) autora fotografii (imię i nazwisko, adres email, telefon)

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

- przesłać wybrane zdjęcie na adres mailowy: wraz z wymaganym opisem (patrz pkt. 3)

- wypełnić odpowiednie zgody, niezbędne do wzięcia udziału w konkursie

 

 1.  Zdjęcia należy nadsyłać w terminie do 02.02.2021. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 07.02.2021.

 

 1.  Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a autorzy wyróżnionych prac – nagrody rzeczowe ufundowane przez Teatr oraz Radę Olsztyńskich Seniorów, która jest współinicjatorem konkursu. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane na portalu społecznościowym Teatru i na stronach ROS. Werdykt Jury jest ostateczny i wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu. Organizator dopuszcza zmianę wyników konkursu w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu lub naruszenia praw autorskich przez laureata.

 

 1.  Postanowienia końcowe

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu. Zdjęcia zgłoszone do udziału w konkursie nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Teatru, który przejmuje prawa autorskie do nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich publikacji, powielania i modyfikacji. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na portalu społecznościowym Teatru.

 

 

 Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość́ przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail:
 3. Dane osobowe uczestników konkursu, a w przypadku nieletnich uczestników –  rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:
  1. Zorganizowania Konkursu – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora, którym jest przeprowadzenie konkursu, obejmujący działania takie jak gromadzenie zgłoszeń, ocena i wyłonienie zwycięzcy oraz przyznanie nagród. Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Publikacji danych osobowych na stronie www oraz portalach społecznościowych. W celach dokumentacyjnych i informacyjnych Organizator opublikuje dane osobowe, w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie. Postawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych, a podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
  3. Prowadzenia księgowości. W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego w przypadku konkursów, w których niezbędne jest szczegółowe udokumentowanie i rozliczenie poniesionych kosztów dla celów podatkowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe.

 

 1. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, z zastrzeżeniem przepisów prawa.

 

 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie prac z opisem, oświadcza, że:

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie, opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.
b) fotografie zgłaszane na konkurs nie naruszają prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora, w tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone,
d) zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa powyżej ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

 

 1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany powyżej.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
   
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
   
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych, adresu, adresu e-mail, nr telefonu która uniemożliwia odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 

 1. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

 

 1. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
   
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu w przypadku sporu należy do Jury.

 

Załacznik nr 1 Zgoda na udział w konkursie - do pobrania