Oświadczenie Zarządu Teatru Jaracza

"Oświadczenie Zarządu Teatru Jaracza"

Olsztyn, 29 listopada 2019 r.
 

Zarzuty postawione dyrekcji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie w artykułach opublikowanych na łamach „Gazety Olsztyńskiej” są bezpodstawne i nie opierają się na faktach.
Państwowa Inspekcja Pracy rutynowo przeprowadza kontrolę na wniosek związków zawodowych, a także, aby sprawdzić wykonanie zaleceń poprzedniej kontroli. Przeprowadzanie kontroli nie dowodzi naruszeń prawa.
Nie odnosimy się publicznie do trwającej w Teatrze kontroli. Nie chcemy wywierać nacisków na Inspekcję Pracy. 
Wbrew błędnej informacji zawartej w „Gazecie Olsztyńskiej” jest to pierwsza, a nie „kolejna kontrola” w Teatrze kierowanym przez obecnego dyrektora. Wcześniejsze, odnosiły się do przypadków łamania praw pracowniczych przez byłych dyrektorów.
Wiosną 2018 roku Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła istotne naruszenia praw pracowników przez ówczesnego dyrektora i skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury.
Wbrew wypowiedziom zawartym w „Gazecie Olsztyńskiej” fatalna atmosfera w Teatrze i konflikty między związkami zawodowymi istniały dużo wcześniej, to jest przed objęciem stanowiska przez obecnego dyrektora, o czym pośrednio świadczą konkluzje kontroli z 2018 roku.
Po roku kierowania Teatrem nowemu Zarządowi Teatru udało się zachować pozycję mediatora. Obniżono napięcie pomiędzy pracownikami, a atmosfera w pracy poprawiła się. Wprowadzono nowe, sprawiedliwsze zasady wynagradzania pracowników oraz obsadzania aktorów, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez zespół. Aktorom, którzy grali najmniej ról zaproponowano więcej zadań aktorskich, w ten sposób poprawiono sytuację najmniej zarabiających. 
Jak nigdy, Teatr wystawił w ciągu roku 358 spektakli, z czego 148 na Dużej Scenie, na której zagraliśmy aż 6 premier, a na wszystkich scenach łącznie 16 premier (dane od 22 listopada 2018 do końca 2019 roku). Dużej liczbie premier towarzyszył wysoki poziom artystyczny, czego dowodem jest zainteresowanie publiczności olsztyńskiej. Nie sądzimy, aby taka sprawność działania była możliwa w Teatrze szarpanym konfliktami wewnętrznymi.
Ponadto wprowadzono procedurę antyprzemocową w Studium Aktorskim, a szkolenia pracowników Teatru w tym zakresie trwają. Zadanie wdrożenia polityki równościowej powierzono najwybitniejszym w Polsce specjalistkom: Pani Karolinie Kędziorze, prawniczce oraz Pani Ewie Stoecker, psycholożce.
 „Gazeta Olsztyńska” sugeruje, że w naszym Teatrze dochodzi do łamania praw pracowniczych, a skala tego zjawiska rzekomo wymaga interwencji Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.
Teatr w korespondencji z Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” dwukrotnie prosił o podanie choćby jednego przypadku uzasadniającego interwencję. Mimo iż korespondencja zaczęła się wiosną, do dziś NSZZ „Solidarność” nie odniósł się do tej prośby.  Także, co potwierdza Urząd Marszałkowski, żaden konkretny przykład na potwierdzenie prezentowanego w artykule stanowiska Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” nie został zgłoszony.
Stwierdzenie przedstawiciela Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”:
„[…] Problemy zaczęły się praktycznie zaraz po objęciu władzy przez nowego dyrektora […]” jest niezgodne z prawdą i wprowadza w błąd opinię publiczną.
Zastanawiający jest powód wszczęcia tej kampanii prasowej przez „Gazetę Olsztyńską” i napastliwy ton artykułów pisanych na podstawie emocjonalnych wypowiedzi zaledwie kilku osób. Powtarzany zabieg cytowania tych samych osób, aż w czterech tekstach, w ciągu jednego tygodnia próbuje tworzyć negatywny wizerunek nowego dyrektora.
Być może kluczem do zrozumienia braku obiektywizmu w artykułach „Gazety Olsztyńskiej” mogą być związki personalne lub biznesowe osób zarządzających „Gazetą Olsztyńską”  z jedną z osób, której zależy na podgrzewaniu atmosfery konfliktu w Teatrze Jaracza w Olsztynie.


Zarząd Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Dyrektor Zbigniew Brzoza
Zastępca Dyrektora Janusz Żwirko